BETONexpress

Pomocí BETONexpressu můžete snadno a rychle navrhovat nejrůznější typy betonových konstrukcí. Zadáváte vždy pouze základní rozměry, zatížení a vlastnosti materiálů a výstupem je detailní návrh betonové konstrukce. Dimenzování probíhá podle Eurokódu 2, ČSN EN 1992-1-1:2006, Navrhování betonových konstrukcí, Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, s využitím ustanovení Eurokódu 7, ČSN EN 1997-1:2006, Navrhování geotechnických konstrukcí – Obecná pravidla (pro geotechnikou analýzu - základy, opěrné zdi), Eurokódu 0, ČSN EN 1990:2004 (pro kombinace zatížení) a Eurokódu 8 (pro seizmické zatížení). Jsou zapracovány poslední platné verze ČSN EN včetně jejich národních příloh. CAD modul programu automaticky generuje detailní výkresy konstrukce a výztuže. Pro navrhované betonové prvky je vytvořena podrobná výstupní zpráva a výkaz betonářské výztuže. Ve zprávě jsou uvedeny uvažované předpoklady a odkazy na normy. Normové parametry a výchozí hodnoty mohou být přizpůsobeny uživatelem. Výkaz betonářské výztuže lze upravovat pomocí editoru, který je součástí programu. Program obsahuje navíc soubor inženýrských nástrojů (převod jednotek, výpočet ploch, momentů setrvačnosti atd.).

Czech RepublicProgram BETONexpress je k dispozici v české verzi.

BETONexpress - verze 2015

Nové možnosti programu od verze 2023 >>>

BETONexpress - Desky

Desky

Plné a žebrované desky. Rovnoměrné stálé a proměnlivé zatížení. Kombinace zatížení podle Eurokódu 2 a Eurokódu 0. Desky působící ve dvou směrech s různým podepřením. Využívá se metod řešení Czerny, Bareš nebo Mardeskycus. Spojité desky působící v jednom směru (až 8 polí). Mohou být zadána konzolová koncová pole. Součinitele zatížení pro každé pole. Redistribuce momentů. Konzolové desky. Momenty únosnosti průřezů betonových desek a průřezů zesílených FRP (vlákny vyztuženými polymery). Více...

Trámy

Trámy obdélníkového nebo T průřezu při kombinaci ohybového, smykového a osového zatížení. Trámy o jednom poli s kombinací zatížení. Spojité trámy (až 8 polí) s rovnoměrným zatížením, kombinací ohybového, smykového a osového zatížení. Výpočet momentu únosnosti průřezů betonového trámu a průřezů zesílených FRP (vlákny vyztuženými polymery). Kombinace zatížení podle Eurokódu 2 a Eurokódu 0. Více...

Sloupy

Dvojosý ohyb, osamělý sloup (stabilita). Interakční diagramy pro dvojosý ohyb (N-Mx-My) odvozené numerickou integrací průřezových sil v betonu a oceli. Výpočet momentu únosnosti průřezů betonového sloupu a průřezů zesílených FRP (vlákny vyztuženými polymery). Osově zatížené sloupy. Svislá síla a moment ve vrcholu. Stálé a proměnné zatížení. Více...

Plošné základy

Centricky zatížené tuhé a poddajné základy. Excentricky zatížené základy a excentrické základy. Svislá síla a moment ve vrcholu. Stálé a proměnné zatížení. Podrobný výpočet rozdělení napětí pod základem. Geotechnický návrh podle Eurokódu 7, ČSN EN 1997-1:2006. Kombinace zatížení podle Eurokódu 7 (EQU, STR, GEO) a Eurokódu 0. Úplný výkres základů a výztuže. Více...

Opěrné zdi

Opěrné zdi tížné, nebo úhlové (železobetonové). Geotechnický návrh podle Eurokódu 7, ČSN EN 1997-1:2006, Navrhování geotechnických konstrukcí. Aktivní a pasivní zemní tlak podle Coulombovy teorie. Návrh průřezů tížných opěrných zdí podle Eurokódu 6 (EC6). Seizmická analýza podle Eurokódu 8 (EC8), metodou Mononobe-Okabe. Program zahrnuje dva druhy úhlových opěrných zdí: typ A – Zdi s velmi malým rubovým základovým výstupkem - aktivní zemní tlak je počítán podle Coulombovy teorie na rubu zdi, typ B – Zdi s rubovým základovým výstupkem - aktivní zemní tlak je počítán podle Rankinobeton_opery.phpplosne_zakladyvy teorie ve svislé rovině procházející koncem rubového výstupku. Návrh úhlových opěrných zdí je založen na teorii mezních stavů betonu podle Eurokódu 2. Posudek ověřuje průřezy dříku v desetinách výšky. Výztuž dříku je optimalizována a v závislosti na výšce je odstupňována směrem k vrcholu zdi. Výztužné vložky jsou automaticky přeneseny do výkazu výztuže. Základ může být volitelně doplněn ostruhou proti posunutí. Kombinace zatížení podle Eurokódu 2, Eurokódu 7,(EQU, STR, GEO) a Eurokódu 0. Úplný výkres opěrných zdí a výztuže.Více...

Krátké konzoly

Krátké konzoly vystupující z líce sloupu při poměru ac/hc menším nebo rovno 1, kde ac je rameno síly a hc je výška konzoly. Návrh podle Eurokódu 2. Kombinace zatížení podle Eurokódu 2 a Eurokódu 1. Úplný výkres krátkých konzol a výztuže.

Stěny

Stěny o rozměrech Leff/h menší nebo rovno 2, kde Leff je délka a h je výška. Návrh podle Eurokódu 2, jednoduchý model náhradní příhradoviny. Stěny mohou být zatíženy rovnoměrným zatížením (se stálou a proměnnou složkou) na horním nebo dolním povrchu. Kombinace zatížení podle Eurokódu 2 a Eurokódu 0. Úplný výkres stěn a výztuže.

Výkaz výztuže

Podrobný výkaz betonářské výztuže. Jednoduše lze upravovat výkaz a přidávat vložky pomocí editoru s nabídkou výztužných vložek. Zpráva i výkaz výztuže mohou být také exportovány do souborů PDF a WORD.

Náhled a tisk zprávy

Úplný náhled zprávy. Zpráva obsahuje podrobné údaje o výpočtech, grafiku a odkazy na ustanovení norem. Chyby ve výpočtu, nebo nedostatečné dimenzování jsou zvýrazněny červeně. Export všech zpráv do formátu PDF nebo Word. Export všech CAD výkresů do formátu PDF nebo DXF(AutoCAD).

Parametry a návrhová pravidla

Můžete vybrat různé kombinace návrhových norem. Pro železobeton: Eurokód 2 (EC2), pro geotechnický návrh: Eurokód 7 (EC7), pro tížné opěrné zdi (kamenné nebo betonové): Eurokód 6 (EC). Normové parametry i výchozí hodnoty mohou být přizpůsobeny uživatelem.

On line nápověda

Kompletní online nápověda pomáhá uživateli při zadávání požadovaných dat, poskytuje odkazy k odpovídajícím normovým ustanovením a teoretický přehled. Příručka pro uživatele je k dispozici ve formátech PDF a DOC.

Inženýrské pomůcky

Jednoduché, často používané inženýrské nástroje zahrnují: převod jednotek, výpočty ploch různých obrazců, průřezové charakteristiky, nástroje pro betonářskou výztuž, výpočty kotevní délky, součinitele zemního tlaku.