STEELexpress

Pomocí STEELexpressu můžete snadno a rychle navrhovat prvky ocelových konstrukcí.
Program obsahuje klasifikaci průřezů, únosnost průřezů při jednoduchém a kombinovaném zatížení, únosnost ve vzpěru a klopení, návrh spojů, nosníků, sloupů, střešních a stropních konstrukcí.
Program umožňuje návrh rámů, vaznic, ztužení a základových patek.
Obsaženy jsou parametry národní přílohy Eurokódu. Uživatel může volit z předem definovaných sad parametrů, nebo jejich hodnoty nastavit individuálně.
Výstupy jsou shrnuty v podrobné zprávě s odkazy na související články Eurokódu a doplněny příslušnými obrázky.
Program obsahuje tabulky válcovaných profilů podle všech významných světových norem s příslušnými rozměry, stanovením únosnosti a to i s vlivem vzpěru. Uživatel může vytvářet vlastní svařované profily a program dopočítá jejich průřezové charakteristiky.
Program zahrnuje návrhové grafy a tabulky, které usnadňují používání a porozumění Eurokódu.
V případě rámových konstrukcí, program generuje výkresy konstrukce a styčníků.

Czech RepublicProgram STEELexpress je k dispozici v české verzi.

STEELexpress - rámy

Návrh ocelových rámových konstrukcí

Program zahrnuje návrh přízemních jednolodních portálových rámů na svislé a vodorovné zatížení, včetně přídavných osamělých zatížení sloupů, součástí je také zatížení od sněhu, větru a seismické zatížení.
Dvoupodlažní ocelové rámy mohou být navrhovány na svislé a vodorovné zatížení.

STEELexpress - nosníky

Návrh ocelových nosníků

Nosníky o jednom poli prostě podepřené, vetknuté jednostranně nebo oboustranně.
Zatížení rovnoměrné, trojúhelníkové a osamělými břemeny.
Volba zajištění tlačeného pásu proti vybočení po délce nosníku.
Stropní nosníky o jednom poli, o dvou polích, nebo o jednom poli s konzolou, bez zajištění tlačeného pásu proti vybočení po délce nosníku, s jedním nebo dvěma body zajištění, nebo spojitě zajištěný.
Střešní nosníky o jednom poli, o dvou polích, zatížené sněhem, tlakem a vztlakem větru a dalším stálým zatížením.
Návrh střešních vaznic, prostě podepřených, nebo spojitých se zajištěním tlačeného pásu proti vybočení po délce nosníku, nebo bez zajištění.

STEELexpress - Sloupy

Návrh ocelových sloupů

Vzpěrná únosnost celistvých prutů pro různé podmínky podepření na koncích a vzpěrné délky.
Sloupy namáhané osovou silou, nebo kombinací osové síly a ohybu v jedné nebo dvou rovinách.
Sloupy v jednoduchých konstrukcích – izolovaný sloup, sloupy ve ztužených a neztužených rámech.

STEELexpress - Šroubové spoje

Návrh šroubových spojů

Návrh obvyklých spojů podle Eurokódu 3-1-8.
Zadává se zatížení spojů a program volí optimální geometrii spoje, počet a uspořádání šroubů.
Další možností je výpočet únosnosti spoje na základě zadání počtu a uspořádání šroubů.

Tahové spoje
Jednostřižný a dvoustřižný spoj,
stykový spoj,
styk I-profilů.

Styčníky mezi nosníky
Styk nosníků se spojitou tuhostí,
Gerberův kloub mezi nosníky,
spoj s přípojnými úhelníky.

Styčníky mezi sloupem a nosníkem
Spoj s přípojnými úhelníky,
spoj s čelními deskami.

Styčníky rámových konstrukcí
Vrcholový spoj,
rámový roh s náběhem,
rámový roh bez náběhu,
kloubová patka,
vetknutá patka.

Styčníky s čepy
Prut s koncovým čepem,
Gerberův kloub.

STEELexpress - Návrh ztužení

Návrh ztužení

Systémy ztužení pro zajištění únosnosti a stability při zatížení působícím v příčném směru – vítr a seismicita.
Svislý systém ztužení umístěný v rovině bočních stěn mezi sloupy
Tento systém přenáší vodorovné příčné zatížení ze střechy do základových patek a zajišťuje také stabilitu v době výstavby.
Systém ztužení ve střešní rovině
Systém přenáší příčná zatížení střešních rovin do svislého ztužení a zajišťuje stabilitu v době výstavby.

STEELexpress - Návrh základů ocelových konstrukcí

Návrh základů ocelových konstrukcí

Kloubová patka zatížená svislou a vodorovnou silou,
vetknutá patka zatížená svislou silou, vodorovnou silou a momentem,
základová patka s vodorovnou únosností pouze pasivním tlakem,
základová patka s vodorovnou únosností zajištěnou táhly.

STEELexpress - Návrh kotvení patky

Návrh kotvení patky

Kloubová patka, přenos svislých a vodorovných sil,
vetknutá patka, přenos svislých sil, vodorovných sil a momentů,
kotevní šrouby s hákem, nebo s kotevní hlavou.

STEELexpress - Únosnost průřezů

Únosnost průřezů

Návrh a posouzení ocelových průřezů v mezním stavu únosnosti (MSÚ) pro různé kombinace zatížení. Výstupem je návrhová únosnost pro zvolený průřez a danou kombinaci zatížení.
Jednoduchá zatížení
Tah – Nt
Tlak – Nc
Ohyb – Myy, Mzz
Smyk – Vz, Vy
Dvojité zatížení
Ohyb a tlak – Nc+Myy, Nc+Mzz
Ohyb dvouosý – Myy +Mzz
Tlak a smyk – Nc+Vz, Nc+Vy
Kombinovaná zatížení
Tlak, ohyb a smyk – Nc+Vz+My
Tah, ohyb a smyk – Nt+Vz+My
Ohyb dvouosý a tlak – Nc+Myy+Mzz
Ohyb dvouosý a tah – Nt+Myy+Mzz
Osová síla, smyk a ohyb – N+V+M

STEELexpress - Vzpěrná únosnost

Vzpěrná únosnost

Celistvé pruty podle ČSN EN 1993-1-1 ed. 2:2011 čl. 6.3.1.

STEELexpress - Únosnost ohýbaných prutů na klopení

Únosnost ohýbaných prutů na klopení

Celistvé pruty v ohybu podle ČSN EN 1993-1-1 ed. 2:2011 čl. 6.3.2.
Únosnost prutů namáhaných kombinací tlaku a ohybu
Celistvé pruty v kombinaci tlaku a ohybu podle ČSN EN 1993-1-1 ed. 2:2011 čl. 6.3.3. Sloupy s osovou silou a koncovými momenty, nebo nosníky s příčným zatížením a osovou silou.
Různé kombinace zatížení, podmínky podepření na koncích a zajištění stability po délce prutu.

STEELexpress - Ocelové průřezy

Ocelové průřezy

Standardní válcované ocelové profily
Rozměry, průřezové charakteristiky, klasifikace, hodnoty únosnosti (osová síla, ohyb a smyk), vzpěrná únosnost tlačených prutů a únosnost ohýbaných prutů na klopení pro různé vzpěrné délky.
Tabulky zahrnují všechny významné světové normy válcovaných profilů, lze doplnit uživatelské tabulky nestandardních profilů.
Svařované uživatelské profily
Uživatel zadává rozměry a tloušťky částí průřezu a průřezové charakteristiky včetně hodnot únosnosti dopočítává program. Tyto uživatelské profily lze následně použít v jiných modulech programu.

STEELexpress - Základní návrhové grafy a tabulky pro Eurokód 3

Základní návrhové grafy a tabulky pro Eurokód 3

Křivky vzpěrné pevnosti, nástroje pro výpočet součinitele vzpěrnosti,
pružný kritický moment při klopení Mcr,
nástroje pro výpočet vzpěrné délky ztužených a neztužených prutů.

STEELexpress - Náhled a tisk zprávy

Náhled a tisk zprávy

Je vytvořena detailní zpráva, která obsahuje všechny výpočty, nákresy, kroky návrhu, předpoklady a odkazy na odpovídající ustanovení norem. Chyby ve výpočtu, nebo nedostatečné dimenzování jsou zvýrazněny červeně. Ve zprávě lze nastavit velikost písma, okraje a logo. Lze vybírat z obsahu zprávy a ze seznamu navrhovaných konstrukcí. Export všech zpráv do formátu PDF nebo Word. Tisk na formáty A4, A3 a A2.

STEELexpress - Základní parametry programu

Základní parametry programu

Volba mezi Národními přílohami zemí EU,
individuální nastavení součinitelů materiálu pro konstrukční ocel, beton, betonářskou výztuž a základovou půdu,
individuální nastavení parametrů pro zatížení sněhem, větrem a seizmicitu.

STEELexpress - Příručka

Uživatelská příručka

V menu programu je k dispozici kompletní uživatelská příručka ve formátu pdf.