BETONexpress - Upgrade na verzi 2023

BETONexpress
Nové možnosti ve verzi 2023:

Lokálně podepřené desky,
posouzení smyku při protlačení,
posouzení únosnosti základové půdy podle EC 7,
základové patky ocelových sloupů,
návrh vodních nádrží a bazénů,
betonové suterénní stěny,
betonové nosné stěny s osamělými zatíženími v hlavě a s rovnoměrným vodorovným zatížením.

<<< Zpět na BETONexpress

Czech RepublicUpgrade programu BETONexpress na verzi 2023 je k dispozici v české verzi.

Lokálně podepřené desky, smyk při protlačení

Návrh průřezu desky na smyk při protlačení podle EC 2, čl. 6.4.
Ověření smykové kapacity v kontrolovaných obvodech obdélníkového/čtvercového sloupu.
Program navrhne potřebnou smykovou výztuž při překročení návrhové smykové únosnosti vRd,c.

Návrh lokálně podepřené desky

Návrh lokálně podepřené desky s rozpětím vnitřních polí Lx, Ly a rozpětím krajních polí Lx‘, Ly‘.
Lze definovat, zda má být navržena smyková výztuž. Podle této volby program potom navrhuje smykovou výztuž nebo upozorní na nutnost zvětšení tloušťky desky.
Ohybové momenty v lokálně podepřené desce se rozdělují do sloupových a středových pruhů podle EC 2, přílohy I.

Únosnost základové půdy

Návrhová únosnost základové půdy může být stanovena použitím metody podle přílohy D Eurokódu 7. V programu jsou implementovány výpočetní metody pro odvodněné i neodvodněné podmínky základové půdy.
Návrhová únosnost základové půdy je stanovena pro kombinace EQU, STR a GEO.
Při výpočtu pro odvodněné podmínky jsou základními vstupy efektivní úhel vnitřního tření [°] a efektivní soudržnost [kPa], pro neodvodněné podmínky je vstupem totální soudržnost [kPa].
Dalšími vstupními parametry jsou rozměry základu, hloubka založení a zatížení základu včetně případné excentricity.
Ikona pro výpočet návrhové únosnosti základové půdy je nyní přidána do všech modulů pro návrh základů a opěrných stěn. Po kliknutí na ikonu se otevře okno s výpočtem návrhové únosnosti základové půdy.

Základové patky ocelových sloupů

Betonové základové patky ocelových konstrukcí musí být navrženy tak, aby měly dostatečnou návrhovou únosnost pro maximální osovou sílu a dostatečnou vlastní tíhu pro případ záporné reakce od větru nebo seizmicity.
Lze navrhnout kloubové, nebo vetknuté připojení sloupu k patce.
Patka může být opatřena vodorovnými táhly pro zachycení vodorovných reakcí.
Patka je zatížena silami vynásobenými příslušnými dílčími součiniteli zatížení dle EC 0. V kombinaci pro maximální síly působící směrem dolů je dílčí součinitel gamaG = 1,35 (nepříznivé působení) a gamaQ = 1,5, pro kombinaci posuzující záporné reakce je gamaG = 0,90 (příznivé působení).
Horizontální síly v základové patce mohou být zachyceny dvěma způsoby:
- ocelová táhla v podlahové desce spojující patky,
- pasivní zemní tlak na boční stěně základové patky.
Ikona pro návrh rozměrů patky spustí automatický návrh rozměrů, vyhovující potřebné tíze pro záporné reakce a potřebnému pasivnímu zemnímu tlaku pro zachycení vodorovných reakcí.

Vodní nádrže a bazény

Modul umožňuje návrh pravoúhlých vodních nádrží/bazénů.
2D analýza je prováděna ve směru kratšího rozměru (šířky) nádrže.
Základními zadávanými rozměry jsou šířka, délka a hloubka nádrže.
Předpokládá se založení na pružném poloprostoru, analyzovaném pomocí MKP. Stěny nádrže jsou děleny na dva prutové elementy o délce H/2. Dno bazénu je modelováno dělením na 16 prutových elementů, jejichž uzly jsou připojeny k podloží pomocí pružin. Tuhost pružin odpovídá Winklerovu modelu.
Zatížení je stanoveno pro různé návrhové situace odpovídající Eurokódu 0 (EQU, STR a GEO):
- prázdná nádrž (pouze zemní tlak),
- naplněná nádrž bez zemního tlaku,
- naplněná nádrž se zemním tlakem.
Posouzení železobetonu zahrnuje také kritéria MSP pro mezní šířku trhlin specifikovanou uživatelem.

Betonové suterénní stěny

Lze navrhovat dva typy suterénních stěn:
- stěny, které jsou horizontálně podepřené pouze v patě,
- stěny horizontálně podepřené v patě i v hlavě.
V prvním případě je posunutí stěny bráněno v patě a zatížení je uvažováno aktivním zemním tlakem. Ve druhém případě je uvažován zemní tlak v klidu se součinitelem K0 podle Jákyho.

Betonové nosné stěny

V tomto modulu lze navrhovat betonové nosné stěny zatížené v hlavě svislými a/nebo vodorovnými silami, bez působení zemního tlaku.
Další možností je výpočet betonové nosné stěny zatížené vodorovným rovnoměrným zatížením, v případě zatížení větrem je tlak větru stanoven dle Eurokódu 1-1-4.

<<< Zpět na BETONexpress